Styrevedtak om nedbemanning på Oslo-sykehusene


PÅ OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS' NETTSIDER ER DET LAGT UT PRESSEMELDING OM STYRETS VEDTAK 19. AUGUST, OM NEDBEMANNING. SAKEN ER PRESENTERT UNDER OVERSKRIFTEN "ØKONOMISKE UTFORDRINGER OGSÅ NESTE ÅR"

Økonomiske utfordringer også neste år
Oslo universitetssykehus skal redusere bemanningen de neste to årene. Styret vedtok i ekstraordinært styremøte 19. august at nedbemanningen skal tilpasses de oppgavene sykehuset skal gjennomføre – og at de skjer i god dialog med ansattes representanter.

-Oslo universitetssykehus skal levere god kvalitet også i årene fremover, og det skal vi gjøre samtidig som vi skal tilpasse våre oppgaver til det budsjettet vi får.

Dette sier styreleder Gøran Stiernstedt etter ekstraordinært styremøte 19 august. I 2012 må alle klinikker finne løsninger for å gjennomføre driften med færre årsverk. Flere av styrets medlemmer presiserte at god kvalitet i pasientbehandlingen er sentralt – og samtidig at god pasientbehandling ikke står i motsetning til effektiv drift av sykehuset.

Vedtaket i styremøtet ble slik:

Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsen om arbeidet med budsjett 2012 til etterretning.
Styret konstaterer at budsjettrammen for 2012 krever en betydelig bemanningsreduksjon. Styret forutsetter at ny bemanning gjenspeiler de oppgaver som skal utføres samt sikrer forsvarlig pasientbehandling.
Styret understreker viktigheten av at administrerende direktør innretter budsjettarbeidet slik at kravet til bemanningsreduksjon blir synliggjort på de enkelte enhetene.
Styret ber om å bli løpende oppdatert om arbeidet med budsjett 2012, herunder særlig prosessen med å redusere bemanningen og samtidig gjennomføre de pålagte aktivitetskravene.
Styret forutsetter at arbeidet med bemanningsreduksjon og budsjett skjer i tett dialog og samarbeid med de ansattes organisasjoner og på en slik måte at arbeidsmiljø og krav til kvalitet ivaretas.

Stemmeforklaring fra ansattevalgte styrerepresentanter:
Ansatterepresentantene ber om at Oslo universitetssykehus HF går i dialog med Helse Sør-Øst RHF for å sikre tilførsel av omstillingsmidler i 2012.

Les mer om den økonomiske situasjonen i styrepapirene

• Les saken på Oslo Universitetssykehus' nettsider ved å klikke her eller på overskriften
KR