OSLO: Knallhard kritikk mot sykehusreform


VÅRT LAND 20. AUGUST 2012  – Sykehusene skulle aldri ha vært slått sammen, og bør snarest mulig tilbake til normal drift, sier medisinprofessor.

I 2009 startet prosessen med å slå sammen Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus til Oslo Universitetssykehus. Sammenslåingen skulle gi bedre behandling, styrke forskningen ved sykehusene og gjøre det lettere å rekruttere helsepersonell til andre deler av landet.Sammenslåingen av Oslosykehusene virker mot sin hensikt, mener professor Bjørg Marit Andersen.
– Sykehusene skulle aldri ha vært slått sammen, og bør snarest mulig tilbake til normal drift, sier hun.
Færre senger. Andersen er tidligere smittevernoverlege ved Oslo Universitetssykehus. Hun har gjort en analyse av SSBs tall fra 2010, gjengitt i magasinet Sykepleien, som viser at:
* antall somatiske senger er i rask nedgang, og er hittil redusert med en tredel.
* liggetiden er i snitt redusert fra seks til fire døgn.
* kostnadene ved sykehuset øker jevnt.
– Økonomien er blitt dårligere etter sammenslåingen i 2009. Underskuddet er mye større til tross for at sykehuset har 160.000 færre innbyggere å ta vare på, sier Andersen.
– Før sammenslåingen var det flere sengeplasser og flere til å ta seg av pasientene, fortsetter hun.
I år trådte Samhandlingsreformen i kraft. Den går blant annet ut på at kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Dette har imidlertid ikke innvirkning på reduksjonen i antall senger og liggetid, mener Andersen.
– Samhandlingsreformen har ikke kommet langt i Oslo, som fortsatt strever med sykehjemsplasser for sin eldre, trengende befolkning, sier hun.

Risiko. Antallet senger ved Oslo Universitetssykehus var redusert med nesten en tredjedel i 2010 sammenliknet med 2007. Samtidig vokser befolkningen i Osloregionen raskt, med en økende andel eldre, påpeker Andersen. Hun mener at dette ikke er tatt med i vurderingen av fordelene ved sammenslåingen av sykehusene.
– Redusert liggetid er et resultat av en kraftig reduksjon av antall sengeplasser i Oslo siden før sammenslåingen av Oslosykehusene. Hensikten med fusjonen var å spare penger og gi pasienter et bedre tilbud. Det har man forsøkt å gjøre ved å redusere sengetallet ved sykehuset og å si opp personell. Resultatet ble en kronisk økonomisk katastrofe og et kaotisk usikkert pasienttilbud, sier Andersen.
Det er en nedre grense for nødvendig antall liggedøgn for pasienter som skal undersøkes, diagnostiseres og behandles ved sykehuset.
– Reduksjon til gjennomsnittlig fire liggedøgn per pasient ved OUS borger ikke for god kvalitet. Det indikerer snarere en risiko for at et økende antall pasienter i Oslo ikke får et godt nok sykehustilbud, sier Andersen.
Sykehusene har fortsatt ulike datasystemer, slik at pasientjournalene ikke kan overføres elektronisk mellom sykehusene.
Mindre og bedre. Fire mindre, selvstendige sykehus er trolig mer effektive enn ett stort fordelt mellom flere sykehusbygg slik det er i dag, mener Andersen.
– Avdelingslederne bruker masse tid på å dra mellom avdelingene, og det er lønna som fører til størst økning i utgifter, påpeker hun.
Sammenslåingen fører også til at fagmiljøer går i oppløsning, mener Andersen.
– Radiumhospitalet hadde for eksempel kreft som ekspertområde, men drukner nå i alt mulig annet.
• Les saken på Vårt Lands nettsider ved å klikke HER