KRONIKK AV GILBERT & WISBORG Helsetilbud som hestehandel

KRONIKK PÅ NRK.NO, 31. JANUAR 2019 AV MADS GILBERT, KLINIKKOVERLEGE UNN OG TORBEN WISBORG, ANESTESIOVERLEGE FINNMARKSSYKEHUSET

Helsetilbud som hestehandel illustrasjon.png

Helsetilbud som hestehandel

Vi redder liv. Du har kanskje sett oss på NRKs 113? La oss helsearbeidere fortsette med livredning og ikke kaste bort tid og krefter på omorganisering for et politisk spill.

Den nye koalisjonsregjeringen vil innføre endringer i sentrale helsetilbud med langtrekkende konsekvenser, uplanlagt og over natten, bare for å oppnå kortsiktige partipolitiske gevinster.

Abortrettigheter og hele sykehusstrukturen i Nord-Norge settes i spill for å oppnå simpelt stortingsflertall og sikre politisk makt. Der fellesskapet før gjorde utredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser er det nå lukkede partipolitiske forhandlinger – og hestehandler – som styrer vår felles velferd.

Ikke bruk folkets helsetjeneste som vekslepenger i partipolitisk hestehandel.

Helseminister Bent Høie sier til Dagens Medisin 25.1: «Nå har vi kommet til en fase hvor det er naturlig å se på driften i en større sammenheng, og med det bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen ytterligere. Ved å integrere tjenestetilbudet i Finnmark med det svært kompetente fagmiljøet i Tromsø, vil befolkningen i Finnmark få et bedre tjenestetilbud i fremtiden».

Dette er helt nytt for oss.

Systemet fungerer

Vi har begge jobbet med helseberedskap og medisinsk behandling av akutte sykdommer og alvorlige skader i Nord-Norge gjennom de siste 30 år. Vi har møysommelig bidratt til å bygge et system der det nå finnes kunnskapsbaserte faglige retningslinjer som bestemmer hvor akutt syke og skadde skal transporteres.

Gi oss arbeidsro!

Dagens ivaretakelse og behandling av pasientene bygger på vitenskap og ikke på fylkes- eller foretaksgrenser, eller på den enkelte pasients preferanse. Fellesskapets goder fordeles etter behov, ikke etter ønsker.

Vi har systemer som skal sikre at de sykeste kommer direkte og raskt til rett behandlingsnivå. Dette gjelder for behandling av hjerneslag, brystsmerter, alvorlige skader og alvorlige infeksjoner.

Utvikling skjer

Vi er mange i den nordnorske helsetjenesten som jobber systematisk for å forbedre behandlingstilbudene. Vi bruker avanserte mobile pasientmonitorer i ambulansetjenestene, ny radiokommunikasjon og samhandlingsprosedyrer.

Vi bygger tverrfaglige team på sykehus og i kommunene og videokonferanse for å gjøre det enda sikrere. E-Helse utvikles i Tromsø med hele landsdelen som brukere.

Dagens behandling bygger på vitenskap og ikke på fylkes- eller foretaksgrenser

De siste 30 år har det skjedd en stadig bedre og rasjonell arbeidsdeling mellom store og små sykehus. Alle er fornøyd når de får operert sin kreftsvulst eller behandlet sitt akutte hjerteinfarkt på et universitetssykehus.

Vi trenger et universitetssykehus til de sjeldne og spesielle ting, der det er behov for fagmiljø med spisskompetanse. Men vi trenger like mye de gode lokalsykehusene med akuttfunksjoner til de hyppige ting i hverdagen. Å blande disse funksjoner gir et dårligere tilbud begge steder. Å dytte alle pasienter inn på samme sykehus ved å sentralisere alle akuttfunksjoner gir et dårligere tilbud til alle.

Vi samarbeider godt om utdanning av helsepersonell, både ambulansepersonell, leger og spesialsykepleiere, derfor trenger vi alle utdanningssteder for å kunne dekke landsdelens behov i årene som kommer.

La oss redde liv heller enn å drive med omorganisering, Høie

Sykehusspillet

Den plutselige politiske beslutningen om å slå sammen Finnmarkssykehuset HF og UNN HF er truffet langt fra dem som rammes. Å utradere Finnmarkssykehuset for å legge det under UNN vil gi lengre avstander internt imellom sykehusene enn om man skulle slått sammen Helse Bergen og Oslo universitetssykehus eller St Olavs hospital.

Hvem ville vel godtatt det?

Det finnes ingen kunnskapsbaserte argumenter for å slå sammen to så omfattende ansvarsområder som UNN HF og Finnmarkssykehuset representerer. Tvert imot. Mindre enheter med mindre byråkrati og kortere styringslinjer er bedre enn mastodonter med lag på lag av direktører og økonomikonsulenter som skal sikre at økonomiske, ikke

Abortrettigheter og hele sykehusstrukturen i Nord-Norge settes i spill

fagmedisinske, resultater oppnås.

Du ser sikkert på NRKs 113, Høie, der vi er mange som redder liv i Nord. Vil du heller bruke oss til utmattende omorganisering for regjeringens politisk spill?

De stadige politiske angrepene på sykehusstrukturen og funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Norge generelt, og i Nord-Norge spesielt, er ødeleggende. Vi kan ikke se noen fagmedisinske argumenter for at vi nå – igjen – skal ødsle arbeidstid, penger og faglig energi på nok en runde med utredninger og analyser. Vi har nok å gjøre.

Fagfolkene i primær- og spesialisthelsetjenestene bruker hver bidige arbeidsdag til å forbedre og utvikle det fagmedisinske tilbudet og sikre omsorgsfull behandling til den nordnorske befolkningen. Ikke plag oss med mer usikkerhet og uforutsigbar sentralstyring. Vi vil bruke kreftene på pasientene, ikke på nye og endeløse omorganiseringer.

De siste 30 år har det skjedd en stadig bedre og rasjonell arbeidsdeling mellom store og små sykehus.

Derfor: Legg hele forslaget om sammenslåing i skuffen. Gi oss arbeidsro! Gi helsetjenestene i Nord-Norge tilstrekkelige rammer og stabil styring.

Ikke bruk folkets helsetjeneste som vekslepenger i partipolitisk hestehandel. Til det er velferdsstatens offentlige helsetjenester altfor dyrebare for befolkningen.

Fire nye fødeavdelinger kan bli nedlagt - mindre trygge fødsler med sentralisering

SAK FRA LO-MEDIA - publisert 17. januar 2019


Skjermbilde 2019-01-21 20.40.12.pngFødeavdelinger kan bli nedlagt:

Fødslene skulle bli tryggere med sentralisering. Slik gikk det ikke, advarer jordmødrene

Fire nye fødeavdelinger kan bli nedlagt. Helseforetakene trosser Stortinget, mener forbundsleder.


Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, fortviler over at det nå spøker for eksistensen til fire fødeavdelinger på Innlandet, i Møre og Romsdal og på Helgeland.

– Det er uhørt. Stortinget har vedtatt at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger i Norge. Ny forskning viser at det er tre ganger så stor risiko for at mor får alvorlige komplikasjoner hvis reiseveien til sykehuset er lengre enn en time, sier Schjelderup til FriFagbevegelse.


Tydelig beskjed

I mai fjor ble forslaget om «å sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner» vedtatt i Stortinget. De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV, i tillegg til KrF i vippeposisjon, sørget for at forslaget fra fem SV-representanter fikk flertall.

– I løpet av de 40 siste årene har antallet fødeinstitusjoner i Norge blitt redusert fra rundt 160 til 45. Stortingets vedtak er derfor ikke til å misforstå. Det er blitt gitt en tydelig beskjed om at det ikke kan legges ned flere fødeavdelinger, understreker forbundslederen.


Ikke tryggere

Fødselslege Hilde Engjom ved Haukeland universitetssykehus har sett på 637.000 fødsler i Norge de siste ti årene og funnet en klar sammenheng mellom reisevei og komplikasjoner:

• Opptil en doblet risiko for livstruende komplikasjoner for fødende med mer enn én times reisevei til fødeinstitusjon.

• Kvinner med ikke planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen.

• Andelen kvinner mellom 15 og 45 år som hadde mer enn én times reiseavstand, økte med ti prosent fra 2000 til 2010. Tallet på fødeinstitusjoner med akuttfunksjon i Norge ble i den perioden lavere enn Verdens Helseorganisasjon anbefaler.

• Risiko for ikke-planlagt fødsel utenfor sykehus er doblet. Av 60.000 fødende årlig føder rundt 400 av disse ufrivillig utenfor fødeavdelinger. Tallet stiger.

– Fødsler i Norge skulle bli tryggere med sentralisering, men den nye forskningen viser tydelig at det stikk motsatte har skjedd. Over 6.000 barn er de siste 15 årene blitt født utenfor sykehus i Norge. Alle kan sikkert forestille seg redselen for en kvinne i fødsel som må føde uten jordmorhjelp langs veien. Nedbygging av fødselsomsorgen må stanse øyeblikkelig, krever Schjelderup.


Får konsekvenser

Helgelandssykehusets ressursgruppe anbefaler ett sykehus i Mo i Rana i regionen. Den nye modellen betyr at én av dagens to fødeavdelinger legges ned, enten i Sandnessjøen eller Mo i Rana. Det gir Norges lengste avstand mellom lokalsykehus og tilsvarer strekningen Oslo-Arendal (26 mil) uten fødeavdeling og akuttilbud.

De foreslåtte kuttene i Helse Møre og Romsdal innebærer nedleggelse av fødeavdeling, rehabiliteringstilbud og psykiatritilbud. Samtidig har det lenge pågått en debatt om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert.

– Sentraliseringen vil uansett få følger for fødetilbudet. Helseministeren må forholde seg til Stortingets vedtak og stoppe disse sniknedleggelsene, mener Schjelderup.


Skyver på ansvaret

Helseminister Bent Høie (H) kom ikke til Stortinget for å svare på spørsmål fra blant annet Sp om fødeavdelinger i Møre og Romsdal. Kommunalminister Monica Mæland (H) svarte på Høies vegne.

To ganger spurte stortingsrepresentant Kjersti Toppe om regjeringen oppfattet den planlagte nedleggelsen i fylket som forsvarlig. Slik svarte Mæland:

– Hvilke tiltak som vil bli gjennomført er ikke klart, men det er fullt mulig å forstå at situasjonen oppleves som krevende både for pasienter og ansatte. Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har ansvaret for å levere forsvarlige tjenester til befolkningen, og regjeringen legger til grunn at omstillingen blir gjennomført slik at det ansvaret fortsatt er oppfylt.

Sps helsepolitiker var oppgitt over svaret hun ble presentert.

– Regjeringen svarer med å skyve ansvaret over på helseforetaket. Det er en håpløs ansvarsfraskrivelse politisk. Det er ikke mulig for meg å oppfatte dette annerledes enn at regjeringen ikke tar ansvar for det som nå skjer i Møre og Romsdal, sier hun til Tidens Krav.


Aslak Bodahl

aslak@lomedia.no


LES SAKEN OG SE FLERE BILDER VED Å KLIKKE PÅ LENKEN HER TIL LO-MEDIA-SAKEN

KRISTIANSUND Tog og markering søndag 20. januar kl 13

Arrangørene skriver:

NÆRHET REDDER LIV!


-Nei til helsekutt! Ja til nærhet, føde og akutt!

HER er lenke til Facebooksiden for arrangementet.

Nå opplever vi igjen at Nordmøringene blir redusert til tellekanter og tall på et regneark på et kontor i helseforetaket. Vi frarøves vår sikkerhet og vår trygghet ved et enkelt regnestykke. Det kan vi ikke akseptere. Nok er nok!

Søndag 20.01.2019 klokken 13.00 tar vi til gatene for å markere vårt ståsted.

Vi møter på rådhusplassen og går samlet opp til sykehuset hvor det vil bli holdt appeller av sentrale aktører fra sykehuset og fra det politiske miljøet.

Vi oppfordrer hele Nordmøre til å delta i denne markeringen for å vise at vi står samlet mot raseringen av helsetilbudet vårt.

Detaljer kommer fortløpende.

Følgende appellanter er klare så langt:

Barnelege Anna Owzcarz
Nordmørslista ved Stig Anders Orvik
AP ved Arne Grødahl
SP ved Berit Frey
Rødt ved Stein Kristiansen


Det vil også bli musikalsk innslag.

20190120 Kristiansund plakat.png

ÅLESUND Fakkeltog mot helsekutt 21. januar kl 18

HER er lenke til Facebook-side om arrangementet

Arrangørene skriver:

Kom og vis solidaritet og la oss stå SAMLET for å vise at vi IKKE godtar kuttene i helseforetaket som det er lagt opp til!

Nå må befolkningen på Sunnmøre STÅ SAMMEN og vi må si i fra høyt og tydelig hva vi mener!

Vi godtar ikke et rasert helsetilbud, svekket pasientsikkerhet, rovdrift på ansatte, og vi vil si hva vi mener!

Dette er for ALLE og vedkommer ALLE som bor her.

Mer informasjon vil komme, her er noen av appellantene:

Eva Vinje Aurdal- ordfører Ålesund
Vebjørn Krogsæter - ordfører Haram
Eva- Brit Langva - fylkesleder LPP
Maiken Solberg - Representant fra sykepleiestudentene ved NTNU #godtarikke
Bente Lund Jacobsen - Administrerende direktør i Næringsforeningen - Ålesundsregionen
Tove-Lise Torve - fylkespolitiker og stortingsrepresentant Ap
Harry Valderhaug - ordfører i Giske kommune
Hans Kjetil Knutsen - daglig leder for Byggtorget Eiendom og politiker i Ålesund

Følg med for mer informasjon etterhvert!

fakkeltog mot helsekutt i ålesund.jpg

HØRINGSINNSPILL til dok 8:8 – fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Lærdal, 13. januar 2019

Helse- og omsorgskomitéen, Stortinget

helse-omsorg@stortinget.no

Innspill til Helse- og omsorgskomitéen i følgende sak: Dokument 8:8 S (2018–2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

1. Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

2. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene støtter forslaget fra representantene Moxnes, Toppe og Kaski.

Oslo-sykehusene har viktige funksjoner som berører pasienter fra hele landet. Endringer i funksjoner og kapasitet i OUS har konsekvenser for lokalsykehusene rundt om. Derfor må også vi engasjere oss.

Vi ser med stor bekymring på den nyeste planen fra OUS-direktøren om å samle aktiviteten på Gaustad og selge Ullevål-tomten. Man har etter hvert så mange erfaringer som viser at budsjettene på slike store byggeprosjekter sprekker, den forventede effektivitetsgevinsten uteblir og tilbudet blir dårligere til de pasientene som trenger det mest. Befolkningen kan ikke godta et nytt gigantprosjekt som tapper helsesektoren for ressurser til pasientbehandling.

Allerede underveis, i utredningen av konseptene, har prisoverslagene økt til nesten det dobbelte. Og komitéen er sikkert kjent med at PWC skriver (november 2018) om gevinst-realisering: «Når det gjelder dokumentasjonen av de driftsøkonomiske gevinstene er vår vurdering at det finnes mangler knyttet til sporbarhet som gjør det vanskelig å ettergå beregningene. For beregningene for virksom-heten på Gaustad finnes det ingen forklaring på hvordan man har kommet fra antall årsverk til kostnader i beregningene.» I samme rapport er det tilsvarende kritiske bemerkninger til bærekraft.

Vi ser tunge innvendinger fra de medisinske fagmiljøene blant annet i forhold til akuttberedskap, noe som har betydning for tryggheten til befolkningen både i og langt utenfor Helse Sør-Øst-regionen. Vi ser vektige innvendinger fra bygge- og byggeplanfaglig hold. Vi regner med at dette vil komme som egne innspill til komitéen, slik at det ikke er behov for å gjengi dem her. Men man aner konturene av en fremtidig kollaps i sykehustilbudet i Oslo dersom dette ikke stoppes.

Et spesielt punkt må vi trekke frem: Dersom planene skal settes ut i livet, vil Aker likevel ikke bli noe lokalsykehus for innbyggerne i Groruddalen i overskuelig fremtid. Dette er imot klare politiske løfter. Det er en helt uakseptabel behandling av befolkningen, med befolkningsvekst i Oslo og et økende antall eldre. Stortinget må sette foten ned for at Groruddalen fortsatt skal avspises og at pasienter fra bydelene her skal måtte henvises til andre, overfylte sykehus i og utenfor Oslo.

Vi ønsker komitéen lykke til med behandlingen av saken.

Vennlig hilsen

Bente Øien Hauge

Folkebevegelsen for lokalsykehusene

STORTINGET Moxnes, Toppe og Kaski vil ha trygge sykehus fremfor prestisjeprosjekter

Rødt, Senterpartiet og SV har gått sammen om å be Stortinget avvise de nyeste planene for Oslo-sykehusene, som innebærer høybygg på Gaustad og salg av Ullevål

HER er lenke til forslaget og saksgangen rundt det. Siste frist for innspill om saken til Helse- og omsorgskomitéen er mandag 14. januar.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

Til Stortinget

Bakgrunn

I år er det ti år siden styret i Helse Sør-Øst (HSØ) vedtok at sykehusene Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker skulle slås sammen til ett helseforetak, Oslo universitetssykehus HF.

I Oslo-området er det nå plassmangel i sykehusene. Da Aker sykehus ble nedlagt, resulterte det i at kapasiteten ved både Ullevål og Akershus universitetssykehus (Ahus) ble sprengt. Innbyggerne fra Groruddalen blir i dag sendt mellom sykehusene avhengig av hvor det er ledig plass. Ingen andre innbyggere i Norge har det slik.

Salg av Aker-tomta lot seg ikke gjennomføre, og sykehusets nye direktør endret planene til en storstilt samling av all aktivitet på den trange tomten ved Gaustad. Dette prosjektet ble stoppet av kommunen og veimyndighetene. Direktørens siste plan, som har fått støtte av helseministeren i foretaksmøtet, bygger på en nedleggelse og deling av Norges største akuttsykehus og salg av den store Ullevål-tomta.

Planen har blitt møtt med omfattende kritikk. Arkitektene og sykehusplanleggerne Tor Winsnes og Dag Hovland advarer mot planen og sier at

«Gaustad-området er uegnet som lokalisering av regionsykehuset på grunn av knappe tomteressurser, bratt terreng og fredet bygningsmasse. Det planlegges nå med tre blokker like høye som rådhustårnene på inngangsplassen ved Rikshospitalet. Samtidig skal Ullevål selges, den eneste eiendommen i Oslo som kan imøtekomme alle de kriteriene som må stilles til et nytt og framtidsrettet regionssykehus.» (Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan, utgitt av Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening. Mai 2018.)

I motsetning til på Gaustad har Ullevål sykehus et stort areal for utbygging som er ferdig regulert til sykehusformål.

«Det vil koste et tosifret milliardbeløp mer å bygge ut på Gaustad enn en utbygging og modernisering av Ullevål ville ha kostet»,

uttaler Rolf Kåresen, tidligere sjeflege og professor, som har vært med på planleggingsarbeidet og byggingen av flere bygninger ved Ullevål, til Aftenposten 30. september 2018. Forslagsstillerne advarer mot dyre prestisjeprosjekter med delvis uoversiktlige kostnadsbilder.

På Ullevål ligger traumesenteret som dekker mer enn halve Norges befolkning. Planene om deling og salg av Ullevål innebærer bl.a. at traumesenteret på Ullevål, med akuttbygg fra 2014 og helikopterlandingsplass fra 2005, må flyttes til Gaustad. Ifølge fagmiljøene er det en forutsetning å beholde traumesenteret samlet om det skal fungere godt. Men tomtearealene på Gaustad er for små til at traumesenteret kan flyttes samlet.

I et opprop som er utformet etter tilbakemeldinger fra allmøter, skriver Legeforeningens medlemmer på Ullevål sykehus og Rikshospitalet:

«De fremlagte planene for oppdeling av akuttsykehuset vil med høy sannsynlighet svekke det samlede akuttilbudet, inkludert katastrofeberedskapen, i regionen. Vi ber om at planprosessen stanses. Det bør iverksettes en grundig gjennomgang og risikovurdering. Berørte fagmiljøer, samarbeidende enheter og berørte pasientgrupper må gis anledning til å medvirke til en forsvarlig prosess.»

Fagmiljøene i sykehuset har uttrykt bekymring for at den valgte løsningen vil kunne svekke det samlede akutt-tilbudet i regionen, og har påpekt at løsningen ikke gir alle Oslos østlige bydeler et forutsigbart lokalsykehustilbud i planperioden. Investeringene som er planlagt på Gaustad, er så omfattende at de også kan sette gjenåpning av Aker som stort lokalsykehus for hele Groruddalen i fare. De samlede investeringsplanene vil kunne skyve på andre viktige investeringsbehov i hele helseregionen.

Med planene helseministeren har stilt seg bak, vil det ikke bli plass til alle Oslos innbyggere på Oslo-sykehusene i første fase, og tilbudet til Grorud og Stovner vil fortsatt være uavklart. Det er usikkert om sykehusene vil ha tilstrekkelig kapasitet på kort og lang sikt, og det er reist betydelig bekymring for at løsningen ikke vil ivareta akutt-tilbudet på en god måte. De private ideelle sykehusenes ressurser synes også dårlig utnyttet i planforslaget.

Befolkningsvekst og økende andel eldre tilsier at arbeidet med styrket lokalsykehuskapasitet må prioriteres. Det er imidlertid ikke godt nok utredet om en gradvis samling på den store Ullevål-tomta kan være en bedre løsning enn planforslaget med samling på Gaustad. Dette bør avklares før endelig vedtak fattes i saken.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

1. Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

2. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.

3. oktober 2018

Bjørnar Moxnes Kjersti Toppe Kari Elisabeth Kaski

OSLO Demonstrasjon 11.9.: Behold Ullevål og gjenoppbygg Aker


Bilde fra saken i VårtOslo. Foto Christian Boger

Bilde fra saken i VårtOslo. Foto Christian Boger

VÅRT OSLO 10. SEPTEMBER 2018

Sykehusaksjonister sier nei takk til et nytt Gaustad-sykehus. – Behold Ullevål, bygg Aker sykehus


AV CHRISTIAN BOGER

I morgen demonstrerer venner av Aker og Ullevål sykehus utenfor Rådhuset. – Utbyggingen av et nytt storsykehus på Gaustad vil ikke bedre sykehuskapasiteten i Oslo-området, mener de.

I 2016 vedtok styret i Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt gigantsykehus på Gaustad. Samtidig vedtok styret at Aker sykehus skulle gjenreises som lokalsykehus for østkanten. Etter vedtaket ble det klart at styret ser for seg et lokalsykehus på Aker, et nytt stort sykehus på Gaustad og et kreftsykehus på Montebello (Radiumhospitalet).

Vel to år senere er det fortsatt heftig debatt rundt planene. I forrige uke avslørte NRK Østlandssendingen at nye Aker sykehus kan bli vel fem år forsinket, noe som skapte sterke reaksjoner.

— Utbyggingen av Gaustad-sykehus bør legges på is. Helse Sør-Øst må gå tilbake til planleggingsbordet. Planene framstår som svært dårlige og lite gjennomtenkte, sier leder for folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Sundfær Haug, til VårtOslo.

Mener nye Gaustad blir for lite

Den engasjerte helseaktivisten mener det er galskap å legge ned driften på Ullevål og flytte all virksomheten til et nytt storsykehuset på Gaustad.

— Leger og andre fagfolk har lenge advart mot å legge ned Ullevål sykehus. Nyere prognoser tilsier at sykehuset på Gaustad allerede er planlagt for lite. Opprettholder man ikke Ullevål, kan kapasitetsproblemer rett og slett føre til at pasienters liv og helse står i fare. I lys av befolkningsvekst og økende sykelighet i befolkningen, blir det i realiteten en kapasitetsreduksjon, påpeker Sundfær Haug.

Sykehusaktivistens advarsler om størrelsen på det nye sykehuset er i tråd med utsagn fra overlege og kirurg, Pål Aksel Næss, og leder for traumeavdelingen på Ullevål Sykehus, Tina Gaarder.

Gaustad-utbyggingen truer lokalsykehus på Aker

Lokalsykehustilhengerne er ikke minst bekymret over en mulig forsinkelse av utbyggingen på Aker. Blant disse er leder for Foreningen Aker sykehus Venner, Maren Rismyhr.

— Innbyggerne i Groruddalen var lovet at vi skulle få tilbake Aker som lokalsykehus. Dersom dette i første omgang ikke blir tilfelle, er det veldig skuffende. Det er ufattelig at det skal ta så lang tid å få det nye lokalsykehuset på plass, sier hun.

I tillegg til lokalsykehus på Aker, er det vedtatt å bygge en ny storbylegevakt ved sykehuset. Denne skal ta over for dagens legevakt i Storgata. Det er foreløpig ukjent hvilken innvirkning vedtaket om ikke å ikke bygge ut Aker sykehus vil få på prosessen med å ferdigstille den nye legevakten.

Frp ber byrådet ta grep

Også Fremskrittspartiet har fått nok. Nå ber Aina Stenersen byråd Tone Tellevik Dahl ta grep for å sikre at Oslo får en forsvarlig sykehusdekning i fremtiden. I et privat forslag, som kommer til behandling under bystyrets møte i oktober, ber hun bystyret instruere regjeringen om å be Helse Sør-Øst se på utbyggingsplanene på nytt.

— Jeg ber bystyret oppfordre regjeringen til å instruere Helse Sør-Øst om å gå tilbake til idé- og utredningsfasen med tanke på utbygging av Ullevål-tomten, sier Stenersen.

Hun ønsker at Helse Sør-Øst pålegges å ikke gå videre med Gaustad-planene før Ullevål er utredet som et nytt lokal- og regionsykehus. Hun håper i tillegg på å få med seg politikerkollegene i bystyret på at utbyggingsplanene på Gaustad skrinlegges og at Aker sykehus prioriteres.

Tirsdag formiddag arrangerer Redd Ullevål sykehus, Aker sykehus Venner og Rødt Oslo en demonstrasjon til støtte for lokalsykehusene utenfor Rådhuset. Det skjer i forbindelse med bystyrets åpne høring om sykehustilbudet i byen.

• LES SAKEN PÅ “VÅRT OSLO” VED Å KLIKKE HER