HØRINGSINNSPILL til dok 8:8 – fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Lærdal, 13. januar 2019

Helse- og omsorgskomitéen, Stortinget

helse-omsorg@stortinget.no

Innspill til Helse- og omsorgskomitéen i følgende sak: Dokument 8:8 S (2018–2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

1. Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

2. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene støtter forslaget fra representantene Moxnes, Toppe og Kaski.

Oslo-sykehusene har viktige funksjoner som berører pasienter fra hele landet. Endringer i funksjoner og kapasitet i OUS har konsekvenser for lokalsykehusene rundt om. Derfor må også vi engasjere oss.

Vi ser med stor bekymring på den nyeste planen fra OUS-direktøren om å samle aktiviteten på Gaustad og selge Ullevål-tomten. Man har etter hvert så mange erfaringer som viser at budsjettene på slike store byggeprosjekter sprekker, den forventede effektivitetsgevinsten uteblir og tilbudet blir dårligere til de pasientene som trenger det mest. Befolkningen kan ikke godta et nytt gigantprosjekt som tapper helsesektoren for ressurser til pasientbehandling.

Allerede underveis, i utredningen av konseptene, har prisoverslagene økt til nesten det dobbelte. Og komitéen er sikkert kjent med at PWC skriver (november 2018) om gevinst-realisering: «Når det gjelder dokumentasjonen av de driftsøkonomiske gevinstene er vår vurdering at det finnes mangler knyttet til sporbarhet som gjør det vanskelig å ettergå beregningene. For beregningene for virksom-heten på Gaustad finnes det ingen forklaring på hvordan man har kommet fra antall årsverk til kostnader i beregningene.» I samme rapport er det tilsvarende kritiske bemerkninger til bærekraft.

Vi ser tunge innvendinger fra de medisinske fagmiljøene blant annet i forhold til akuttberedskap, noe som har betydning for tryggheten til befolkningen både i og langt utenfor Helse Sør-Øst-regionen. Vi ser vektige innvendinger fra bygge- og byggeplanfaglig hold. Vi regner med at dette vil komme som egne innspill til komitéen, slik at det ikke er behov for å gjengi dem her. Men man aner konturene av en fremtidig kollaps i sykehustilbudet i Oslo dersom dette ikke stoppes.

Et spesielt punkt må vi trekke frem: Dersom planene skal settes ut i livet, vil Aker likevel ikke bli noe lokalsykehus for innbyggerne i Groruddalen i overskuelig fremtid. Dette er imot klare politiske løfter. Det er en helt uakseptabel behandling av befolkningen, med befolkningsvekst i Oslo og et økende antall eldre. Stortinget må sette foten ned for at Groruddalen fortsatt skal avspises og at pasienter fra bydelene her skal måtte henvises til andre, overfylte sykehus i og utenfor Oslo.

Vi ønsker komitéen lykke til med behandlingen av saken.

Vennlig hilsen

Bente Øien Hauge

Folkebevegelsen for lokalsykehusene