NORD: Leger fra ni sykehus krever akutt-team

DAGENS MEDISIN 27. NOVEMBER 2017 Anne Grete Storvik  anne.grete.storvik@dagensmedisin.no

 

FRA OPPSLAGET I DAGENS MEDISIN, 27. NOVEMBER 2011

FRA OPPSLAGET I DAGENS MEDISIN, 27. NOVEMBER 2011

 

Akutt-krav fra ni sykehus i nord

– Alle sykehusene i nord må ha akutt-team som kan tilkalles ved alvorlige tilstander.

Det er kravet fra leger fra ni sykehus – fra Sandnessjøen i sør til Kirkenes i nord. 

I et felles initiativ forlanger de at alle sykehusene i Helse Nord skal ha et system for å tilkalle akutt-team ved alvorlige tilstander. 

Dette skal være i tråd med Helsedirektoratets krav for somatiske akuttmottak: Traumer, alvorlig syke barn, andre alvorlig syke pasienter, akutt syke nyfødte og tidlig ivaretakelse av livstruende tilstander hos innlagte pasienter. 

– Må settes i system
Legene mener at kravet må inn i oppdragsdokumentet til Helse Nord. 

– Hensikten er å få satt dette i system, slik tilfellet er med traumatologien. Det er et paradoks at en traumepasient nærmest får ubegrensede ressurser mens den «indremedisinske traumatologien», som for eksempel sepsis, har vært forsømt på systemnivå altfor lenge, sier konstituert avdelingsoverlege Rolf Arne Iversen ved Harstad sykehus UNN.

– En 20-åring som har veltet på moped, får toppet lag, mens de indremedisinske pasientene må vente, legger han til. 

– I dag har man ikke slike systemer fundamentert på foretaksnivå, bortsett fra traumatologien, sier Iversen, som peker på at mange sykehus henger etter med å innføre blant annet mottaksteam for barn, slik Helsedirektoratet krever. 

Tre sykehus tok grep
Et regionalt traumesystem, der målet er å bruke ressursene optimalt slik at traumepasienter blir behandlet på rett sted til rett tid – og av de rette spesialistene – ble vedtatt av Helse Nord i 2010. 

Svein Arne Monsen, anestesilege og områdesjef for akutt og kirurgi ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, beskriver det regionale traumesystemet som en regional suksess, og gir Helse Nord ros for at dette følges opp. 

Men ved hans sykehus har man gått lenger – og innført samtlige team-mottak der man følger opp prinsippene fra Bedre og systematisk teamtrening (BEST). Dette har man også gjort i Hammerfest og Harstad. 

– I tillegg til teamtrening har vi utviklet spesifikke krav til diagnostikk og behandling, utstyr, prosedyreverk, faglig og administrativ ledelse og ikke minst individuell faglig kompetanse, forteller Monsen. 

Teamtrening
Overlege Hanne Iversen ved anestesiavdelingen i Hammerfest har sittet i traumeutvalget siden man startet med BEST i 1997.

– På Finnmarkssykehuset har vi innført team-trening når det gjelder traume, barn og nyfødt, sier Iversen, som viser til at Alta kommune i årevis har gjennomføre systematisk teamtrening for små kommunale team. Vi har tatt dette videre til også å trene kommunelegene opp i teamtrening for behandling av nyfødte og barn, sier Iversen.

 

Helse Nord: – Et svært godt tiltak

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord er begeistret for initiativet fra fagmiljøene på de ni sykehusene i landsdelen.

– Tiltaket som klinikerne tar til orde for; å etablere team som skal ta seg av akutt syke pasienter enten de er barn eller voksne, er svært godt, sier Tollåli.

– Mange steder er slike team satt i system som omfatter jevnlig trening og evaluering av teamets innsats både i treningssituasjoner og ved reelle hendelser. Helse Nord støtter helhjertet at denne form for akutt-team er satt i system i våre sykehus, sier han. 

– Vi har imidlertid ikke diskutert ferdig om det å legge inn dette som et krav i oppdragsdokumentet, er veien å gå for å bidra til at dette er på plass overalt. Som klinikerne selv skriver, har slike kvalitetsfremmende tiltak ofte kommet i stand på bakgrunn av lokale grasrotinitiativ. 

– Det kan hende at Helse Nord, i samarbeid med foretakene, bør vurdere andre måter å støtte opp om dette gode faglige initiativet på enn gjennom styringskrav i oppdragsdokumentet, men vi skal definitivt ta med oss forslaget, avslutter Tollåli.

 

• LES SAKEN I DAGENS MEDISIN PÅ NETT VED Å KLIKKE HER