ODDA Over 1000 stilte opp for akuttberedskapen

HARDANGER FOLKEBLAD 19. DESEMBER 2016. JOURNALIST EIVIND DAHLE SJÅSTAD

FOTO HARDANGER FOLKEBLAD

FOTO HARDANGER FOLKEBLAD

«Halve Odda» demonstrerte for å beholde akuttilbudet

Skoleelever, fagforeninger, pensjonister og politikere samlet seg utenfor Odda sjukehus mandag etter at det ble gjort kjent at den akuttkirurgiske beredskapen kunne stå i fare.

 

«Styrk lokalsjukehuset i Odda» og «La oss få føde i Odda» var noen av parolene på plakatene og bannerne som steg opp blant folkemassen som stod samlet bak kravet om å opprettholde tilbudet om akuttkirurgi i Odda.

  •  

Bakgrunnen for aksjonen var et møte i prosjektgruppa, satt ned av Helse Vest, som snart skal gi sin innstilling om det nye akuttilbudet for områdene som er dekket av sjukehuset.

Prosjektet er del av oppfølginga av Nasjonal helse- og sjukehusplan, presentert av helseminister Bent Høie 20. november i 2015.

På få dager ble det mobilisert, blant annet gjennom sjukehusutvalget i Odda kommune, og mandag klokka 11:30 hadde over tusen personer samlet seg i protest om en mulig nedleggelse av tilbudet.

Stort engasjement

- Vi er her i dag fordi ei prosjektgruppe skal stemme over om Odda fortsatt skal ha et sjukehus med akuttfunksjoner eller ikke og det er det viktig for oss å ha en mening om, sier talsmann Trygve Bolstad som var glad for det store engasjementet.

Han utdyper:

- Det er få plasser, om noen, som har så lang vei til andre sjukehus med akuttfunksjoner som Odda sjukehus og regionen her. Tar vi i betraktning ras og stengte veier er det svært viktig å opprettholde de funksjonene vi har, sier han.

Under demonstrasjonen fikk prosjektleder, Helge Bryne, kjørt seg av en ivrig Terje Kollbotn fra partiet Rødt som holdt en lenger appell. Han reagerer på at det nå blir lansert et forslag om å avvikle akuttberedskapen. Overfor HF, noen timer før demonstrasjonen, bekreftet Bryne at det ikke ville bli konkludert i saken før på nyåret.

- Selv om dette er siste ordinære arbeidsmøtet er det fortsatt en del arbeid som gjenstår før vi har klar en innstilling, sa han.

Før møtet tok til gjentok han dette og la samtidig til at det gjorde inntrykk å se det store engasjementet.

- Mye taler for, som dere vet, at det kan gå mot en delt anbefaling, sa Bryne til de fremmøtte og understreket at han ville ha best mulig tilbud for befolkningen.

 

Det er få plasser, om noen, som har så lang vei til andre sjukehus med akuttfunksjoner som Odda sjukehus og regionen her

TRYGVE BOLSTAD

 

- Har ikke ett liv å miste

Før møtet tok til lå det to innstillinger på bordet, ett for å bevare tilbudet, og ett for å legg ned.

Kollbotn, som etter hvert har fått god erfaring med å kjempe for sjukehuset, er fortsatt villig til å stå på. Allerede på begynnelsen av 80-tallet var han med på sin første aksjon for å bevare akuttkirurgien da fylkeskommunen ville legge den ned.

- Det er fantastisk at vi i løpet av helga har klart å mobilisere så mange. Selv om dette bare er første slaget, så lover det bra for kampviljen videre og utover vinteren. Dette skal vi ikke gi oss på. Uten at vi hadde kjempet aktivt for sjukehuset så hadde det vært nedlagt for lenge siden. Det er mange av de eldre her i dag klar over, men det gledelige er at mange unge fra ungdomsskolen og videregående også er her i dag, sier Kollbotn til HF.

- Kan ikke sentralisering av tilbudet, og etableringen av større fagmiljøer, føre til et bedre tilbud?

- Det er et argument som har vært brukt i mange år. Det betyr at de mindre fagmiljøene kan bli trappet ned. Det svekker akuttberedskapen for de delene av befolkningen som ikke bor i byene. Dette er en kamp som går over hele Distrikts-Norge. Vi ønsker å gå motsatt vei og styrke fagmiljøene på lokalsjukehusene ved å la en del operasjoner kunne gjøres her og samtidig beholde kirurgene til akutte hendelser. Vi har ikke ett liv å miste, sier Kollbotn.

Endelig vedtak om akuttkirurgi i Odda kommer i styremøtet i Helse Vest den 4. april neste år.

31. desember leverer prosjektgruppa sin sluttrapport.

13. januar er det orientering fra prosjektgruppa til styret i Helse Fonna.

Det blir det også en høringsrunde der alle kan uttala seg.

17. februar er høyringsfrist.

7. mars skal saken opp i Helse Fonna.

4. april er det styremøte i Helse Vest.

 

OM PROSJEKTET

Ifølgje Helse Fonna starta arbeidet i mars 2016 med medarbeidarar frå Helse Fonna, det regionale helseføretaket, tillitsvalde, brukarrepresentantar og representantar frå kommunane.

Prosjektet skal føreslå løysingar som sikrar eit framtidsretta og trygt tilbod, med god fagleg kvalitet og pasienttryggleik. Samtidig skal ein sikra effektiv ressursutnytting innanfor dei økonomiske rammene som gjeld for helseføretaket. Prosjektet blir eigd i fellesskap av administrerande direktørar i Helse Vest og Helse Fonna, Herlof Nilssen og Olav Klausen. Prosjektleiar er Helge Bryne.

I tillegg til akuttfunksjonar, samarbeid og organisering skal prosjektet greie ut rekrutteringsutfordringa ein møter no og framover. Prosjektgruppa diskuterer også korleis ein kan styrka sjukehuset med god informasjon til befolkninga, fastlegar og andre for å trygga at det gode, lokale tilbodet blir brukt i større grad.

 

• LES SAKA, KOMMENTÉR OG SJÅ VIDEO FRÅ MARKERINGA I HARDANGER FOLKEBLAD VED Å KLIKKE HER