OPPLAND Forundret over komplett-aksjonistenes tiltro til ledelsen

DEBATTINNLEGG I OPPLAND ARBEIDERBLAD 6. JANUAR 2016

AV STØRK HANSEN, FOR SYKEHUSAKSJONEN VI SOM ER FOR TRE AKUTTSYKEHUS I OPPLAND

FOTO FRA SAKEN I OPPLAND ARBEIDERBLAD (oa.no)

FOTO FRA SAKEN I OPPLAND ARBEIDERBLAD (oa.no)

Forundret over tiltro til Si-ledelsen?

«Vi i sykehusaksjonen for tre akuttsykehus i Oppland» undrer oss hver gang komplettaksjonistene ytrer seg. Det gjelder også innlegget som sto i Oppland Arbeiderblad den 28.12.16.

• Komplettaksjonistene har siden de dukket opp i avisens spalter ikke hatt en eneste kritisk tanke vedrørende prosessen som har vart i 13–14 år nå. Undergravingen av sykehusene i Oppland startet ved oppløsningen av Oppland sentralsykehus (OSS), som besto av et forsterket samarbeid mellom Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik sykehus. Dette var en modell som fungerte aldeles utmerket, både økonomisk og faglig. Undergravingen har fortsatt siden den gang, og det har gått ut over alle sykehusene i Oppland. All denne undergravingen har kun hatt et mål, og det er å sikre et framtidig «hovedsykehus», «storsykehus» eller hva de nå måtte ha kalt det i løpet av disse årene, i nærheten av Hamar. De har overhodet ikke protestert på at SI-ledelsen har spart penger som har gått ut over pasientenes helsetilbud. De har spart penger som kunne gått til nytt utstyr, flere sengeplasser, utdanning mm, kun for å bygge opp egenkapitalen til et hovedsykehus, som overhodet ikke er klarlagt av noen myndigheter så langt. Nedleggelser og funksjonsflytting har vært dagens orden.

• De beskylder sykehusaksjonen for følgende: «Sykehusaksjonen med Størk Hansen, Thor Solheim og Anne Grethe Gjerdalen i spissen, er en sterk motstander av all endring av sykehusstrukturen». Hvor har komplettaksjonistene vært de siste 10 årene? De må i alle fall ha vært frakoplet fra avisenes spalter i hele denne perioden denne kampen har på gått. Vi minner om følgende fakta når det gjelder vårt syn på struktur: Vi er for å oppløse foretaksmodellen, som ikke ivaretar pasienten – og som koster enormt i drift og konsulentutgifter. Vi er for at Hedmark ordner opp i sine strukturelle problemer med 5 akuttsykehus, mens Oppland har sine 3. Vi har foreslått at Hamar sykehus blir omdannet til et sykehus med planlagt kirurgi. Vi er for at Elverum fortsetter å være hovedsykehus i Hedmark. De har plass for utvidelser, og ikke minst så har de selv (fylket) vedtatt dette for mange 10-år siden. Vi er for å dele helseforetaket i to: Hedmark og Oppland. Vi er for å bygge opp igjen Oppland sentralsykehus. Vi er for at sykehusene i Oppland får minst 1 milliard hver, for oppgraderinger av utstyr og bygninger.

• Komplettaksjonistene skriver ikke ett ord om de vanvittige planene om å legge ned Solås. Hvor er deres bekymringer for pasientene her? De er ganske enkelt ikke til stede. De er helt tause om dette unike tilbudet som Solås har for pasientene sine og som nå står i fare for å strykes av kartet, for å spare til et «hovedsykehus» i framtida.

• Komplettaksjonistene er ved sin ja-holdning til nedlegging av sykehusene i Oppland – for færre sengeplasser. Hvordan vil de løse den årlige influensaepidemien, som f. eks nå nylig har gitt alle sykehusene kjempestore utfordringer? Setter de sin lit til at færre sykehussenger skal hindre mulige dødsfall? Det er et faktum at influensaepidemier vil fylle opp sykehusene i tider som dette. Slik er det mer eller mindre hvert år, og andre epidemier kan også komme til å true pasientsikkerheten. I 2014 ba Aker sykehus om hjelp fra Gjøvik sykehus for å få plassert en del influensapasienter der. Vår påstand er følgende: færre senger = flere dødsfall.

• Til stadighet kommer komplettaksjonistene med en del påstander vedrørende pasient- forflytninger. Gang på gang blir de tilbakevist, rent faglig. Selvfølgelig er det en del unødvendige forflytninger, som kommer som en følge av at SI-ledelsen har redusert helsetilbudet på det enkelte sykehus. Dette «problemet» kom som en følge av fusjonering mellom altfor mange sykehus, i et altfor stort geografisk område!

• Det er nå en gang slik at Norge er et langstrakt land, og det er umulig å ha et såkalt komplett tilbud på alle sykehusene. Hvorfor er vi imot all den pågående sentraliseringen i landet vårt? Det er ganske enkelt: Et sykehus skal ta imot pasienten, stabilisere personen, diagnostisere (finne ut av) og deretter vurdere hva som skal gjøres med pasienten. 90 til 95 % av pasientene blir behandlet på sitt sykehus, uten å bli flyttet. Det vil fremdeles være slik at pasienter vil bli flyttet til Oslo, Bergen og Trondheim, selv om det blir et såkalt «hovedsykehus.» I noen tilfeller er det til og med ikke nok ekspertise i Norge, slik at pasienten må sendes ut av landet. Det er ikke slik at alle vil få en riktig diagnose selv om komplettaksjonistene får viljen sin. Det er faktisk slik at det kan være svært vanskelig å finne ut av det, selv om du blir behandlet på Rikshospitalet.

• Som en avslutning vil vi kommentere påstanden fra komplettaksjonistene: «Vi må ikke la kranglingen om kortsiktige omstillinger gå ut over hovedmålet å få en best mulig sykehusstruktur». Her påstår komplettaksjonistene at dette vil være kortsiktige omstillinger. Hvor har de dette fra? Det vil i beste fall ta 10–15 år, med fortsatte nedskjæringer for å få nok egenkapital til å utløse penger fra Helse Sør-Øst. Det vil bety et langt dårligere helsetilbud for alle pasienter. Det vil bety at pasienter i «mellomtida» vil måtte betale med både liv og helse. Videre betyr det oppsigelser av mange hundre sykepleiere og andre arbeidstakergrupper, samt videre nedtak av allerede for få senger.

• Komplettaksjonistene må gjerne tro at dette blir kortsiktig, men fakta taler for at det vil bli svært en vanskelig og langsiktig periode med store prøvelser for ansatte og pasientene.

• LES SAKEN OG KOMMENTARENE PÅ OPPLAND ARBEIDERBLADS NETTSIDE VED Å KLIKKE HER

.