DEBATT OPPLAND Sats på de sykehusene vi har!

FOTO FRA OPPLAND ARBEIDERBLADS NETTUTGAVE 25. AUGUST 2017

FOTO FRA OPPLAND ARBEIDERBLADS NETTUTGAVE 25. AUGUST 2017

OPPLAND ARBEIDERBLAD 25. AUGUST 2017

DEBATTINNLEGG AV FINN OLAV ROLIJORDET

 

Sats på de sykehusene vi har!

MENINGER 

Av Finn Olav Rolijordet 2. kandidat for rødt i Oppland

Sykehusaksjonen i Oppland har i hele 2017 utfordret de politiske partiene i Oppland vedrørende viktige problemstillinger i sykehus debatten. Forventningen, slik Rødt har forstått det, var at partiene skulle gi klare svar i løpet av valgkampen, og at vi skulle få en bred debatt før styret i Sykehuset Innlandet (SI) vedtar ny sykehusstruktur på styremøte i oktober. Folkemeningen er klar i dette spørsmålet. I en spørreundersøkelse tidligere i sommer var det et klart flertall som ville beholde dagens lokale akuttsykehus. Kanskje dette har skremt en del politiske partier fra å informere velgerne om standpunktene sine? Mener dere at Oppland skal være det eneste fylket i landet der så store sykehus legges ned?

Høie har påpekt, med bakgrunn i den nasjonale helse- og sykehusplanen, at det skal ikke legges ned flere akuttsjukehus. Unntaket er SI fordi det her pågår en prosess. Politisk avklaring er derfor avgjørende. Opplandspartiene kan altså enkelt og greit stoppe nedleggingstruslene og heller bruke milliardene til å utvikle de store sykehusene vi har.

Rødt har i alle årene kampen for sykehusene i Oppland har pågått på, støttet sykehusaksjonens iherdige arbeid med å få fram andre momenter enn det SI-ledelsen har lagt vekt på. Vårt perspektiv har hele tiden vært at sykehusene i Oppland – Gjøvik, Lillehammer og Reinsvoll – skal bestå. Vi avviser hele ideen om at et hovedsykehus er nødvendig. Vi tror heller ikke det vil finnes økonomisk rom til hele den pakka som ledelsen i Sykehuset Innlandet legger fram med nytt hovedsykehus, fortsatt aktivitet i alle sykehusene samt flere lokalmedisinske sentre. En realisering av slike planer finnes det ikke midler til hverken i Sykehuset Innlandet eller i Helse Sør Øst. Derfor er det helt sentralt at prosessen mot et hovedsykehus stanses og at midler til stadig flere konsulenter og den såkalte konseptfaseutredningen overføres til pasientbehandling i eksisterende sykehus.

Rødt ser på dette som en viktig sak i stortingsvalgkampen. Etter valget skal styret i SI ta stilling til den videre prosessen, en prosess som fullstendig kan rive ned velfungerende sykehus. Vi vil derfor utfordre de andre partiene til å ta offentlig stilling til Sykehusaksjonens spørsmål. Disse var:

1. Støtter partiet byggingen av et hovedsykehus ved Mjøsbrua, på bekostning av Lillehammer og Gjøvik sykehus?

2. Mange partier har gitt et høringssvar hvor de støtter ett hovedsykehus, men det er svært mange forutsetninger. Tror partiet at disse forutsetningene lar seg gjennomføre med dagens finansiering?

3. Indremedisin og ortopedi er de to desidert største pasientgruppene, med 70-80 % av alle innleggelser. Fagmiljøene innen disse to områdene i Oppland har klart uttrykt at de ikke mener hovedsykehusløsningen er til beste for de pasientene de har ansvaret for. Tar de feil?

4. Styret følger ikke helseministrenes krav. Har ditt parti merket seg helseministrenes krav om at alle sykehus skal bestå med sin akuttberedskap, med unntak av SI? Vil partiet kreve at også SI skal følge denne beslutningen, slik at nåværende utviklingsplaner blir korrigert og endret?

5. Er ditt parti innforstått med - samt godtar - at investeringene skal finansieres med 70 prosent lån, noe som innebærer nye kapitalkostnader for SI, med store negative årlige resultater, som betyr betydelige reduksjoner av ansatte og sykehussenger - og risiko for en fortløpende forvitring av sykehus som skal beholdes i tillegg til et nytt hovedsykehus?

Rødt Oppland sine svar på disse gis altså ut i fra et perspektiv om at nåværende sykehus skal opprettholdes med full drift og at etablering av et hovedsykehus er feil. Hvis dette er viktig for deg så skal du stemme Rødt ved dette valget.

 

• LES ROLIJORDETS INNLEGG PÅ OPPLAND ARBEIDERBLADS NETTSIDER (OA.NO) VED Å KLIKKE HER