SAMHANDLINGSREFORMEN Konsekvenser for eldre syke

SYKEPLEIEN. FAGFELLEVURDERT FORSKNING. PUBLISERT 17. FEBRUAR 2017

Fra sykehus til sykehjem – hva samhandlingsreformen har ført til

 

Etter samhandlingsreformen har flere skrøpelige eldre dødd etter utskriving fra sykehus til sykehjem og flere har blitt utskrevet til hjemmet.

 

SAMMENDRAG

Bakgrunn: Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012 for å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Overføring av behandlingsansvar fra spesialist til primærhelsetjenesten har vært en sentral del av reformen. I denne studien har vi sammenliknet situasjonen for skrøpelige gamle som blir overført fra sykehus til sykehjem før og etter at reformen var innført. Vi har sett på 1) forekomst av dødsfall og 2) alder, kjønn, liggedøgn og utskrivningsdestinasjon.

Hensikt: Undersøke mulige forskjeller i populasjonen ved overføring fra sykehus til sykehjem, før og etter innføringen av samhandlingsreformen.

Metode: Dataene ble samlet fra en korttidsavdeling ved et sykehjem med 35 senger. Drift og bemanning hadde vært uendret i perioden før og etter samhandlingsreformen. Opplysninger om pasienters alder, kjønn, liggedøgn, utskrivningsdestinasjon og død på sykehjem ble retrospektivt innhentet fra 186 pasienter ≥70 år fra perioden før samhandlingsreformen ble innført, og fra 177 pasienter etter innføringen.

Resultat: Vi fant en dobling av antall pasienter som døde på sykehjem etter sykehusopphold (27 % versus 13 %, p <0,002) etter at samhandlingsreformen var innført. Da vi sammenliknet med før reformen, så vi at pasientene som var innlagt etter at samhandlingsreformen var innført, var eldre (median 88 år (range 73–103) versus 85 år (range 70–99), p <0,001). Færre ble overført til annet sykehjem (21 prosent mot 45 prosent, p <0,001), og flere ble utskrevet til eget hjem (47 prosent mot 36 prosent, p = 0,04).

Konklusjon: Våre resultater viser at pasienter som ble overflyttet fra sykehus til sykehjem etter at samhandlingsreformen var innført, var eldre. Dessuten døde flere på korttidsopphold ved sykehjem etter overføring fra sykehus. Det er grunn til å anta at disse resultatene har konsekvenser for kompetanse og bemanningsbehov i sykehjem.

Forfattere

• LES HELE ARTIKKELEN I SYKEPLEIEN VED Å KLIKKE HER